บุคลากรกองกลาง

นางสาวถนิม สกุลมา

นางสาวถนิม สกุลมา

รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

นางพัชราพรรณ ศิลกุล

นางพัชราพรรณ ศิลกุล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นางสาวถนิม สกุลมา

หัวหน้างานคลัง

นางจิรภา คชหิรัญ

หัวหน้างานทรัพย์สินและสวัสดิการ

นางขนิษฐา ขันตี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์

นางสาวสุภารัตน์ หอยสังข์

หัวหน้างานพัสดุ

นางสมปอง อาจศิริ

หัวหน้างานประชุมและพิธีการ

นายชัชวาล ระตะเจริญ

หัวหน้างานนิติการ

นางสาวชลธิชา จันทร์แก้ว

นางสาวชลธิชา จันทร์แก้ว

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางชลิตา บัวเปรม

นางชลิตา บัวเปรม

หัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย

Scroll to Top