กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเด็นหัวข้อ การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา ณ ห้องอบรม IT105 IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเด็นหัวข้อ การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ ในการสร้างการออกแบบกราฟิก และการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ทั้ง 3 กอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลลดา ม่วงธนัง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์วิมลวรรณ วงค์ศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ การสร้างอินโฟกราฟิกโดนใจด้วยโปรแกรมแคนวา ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

Scroll to Top